Formaliteiten


Algemene voorwaarden
Privacy Policy


Rechten op foto's - De 10 geboden Dupho

1. Respecteer het auteursrecht op foto's.

2. Vraag altijd toestemming aan de fotograaf als je een foto wilt gebruiken.

3. Vertrouw niet op de mededeling van anderen. Alleen de fotograaf kan toestemming geven voor gebruik van een foto.

4. Maak altijd duidelijke afspraken over het gebruik en de vergoeding.

5. Gebruik een foto alleen voor de afgesproken doeleinden.

6. Probeer altijd de maker van een foto te achterhalen. Gebruik een foto niet als je niet weet wie de maker is.

7. Vermeld altijd de naam van de fotograaf bij een foto.

8. Bewerk of verknip een foto niet zonder toestemming van de fotograaf.

9. Let op de rechten die anderen op de foto kunnen hebben. Vraag ook hen toestemming voor gebruik.

10. Geef de fotograaf altijd een bewijs van publicatie.

Algemene voorwaarden

DuPho staat voor Dutch Photographers en is de beroepsorganisatie voor professionele fotografen.

Nextfocus Photography is een fotografie organisatie waar een select aantal professionele fotografen met elk hun eigen specialisme aan verbonden is. Nextfocus Photography is aangesloten bij DuPho en maakt gebruik van de Algemene Voorwaarden van DuPho die hier gelezen kunnen worden.

Op alle rechtsbetrekkingen zijn de Algemene Voorwaarden van DuPho als eerste van toepassing. De (hieronder beschreven) aanvullende voorwaarden op de Algemene Voorwaarden van DuPho vormen samen de integrale Algemene Voorwaarden van Nextfocus Photography. Toepassing van algemene voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Door een Opdracht te bevestigen, geeft de Opdrachtgever tevens akkoord op de integrale Algemene Voorwaarden van Nextfocus Photography.

Definities

 • Nextfocus en Nextfocus Photography (hierna Nextfocus) zijn handelsnamen van Kenformation Business Solutions B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en is wederpartij (opdrachtnemer) bij de overeenkomst met de Opdrachtgever en gebruiker van de onderhavige algemene voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW;
 • Opdrachtgever is de natuurlijke persoon of de rechtspersoon die een Opdracht voor een Fotoshoot verstrekt aan Nextfocus en is wederpartij bij de overeenkomst met Nextfocus in de zin van artikel 6:231 sub c BW;
 • Geportretteerde is de natuurlijke persoon die deelneemt aan een Fotoshoot van Nextfocus;
 • Fotoshoot is de fotografiedienst die door Nextfocus wordt aangeboden inclusief eventuele aanvullende diensten die deel van het aanbod uitmaken, zoals het leveren van afdrukken of het bewerken van (digitale) werken, alles in de breedste zin des woords;
 • Partijen zijn de opdrachtgever en Nextfocus gezamenlijk;
 • Opdracht is de bevestiging van de Offerte door de Opdrachtgever waarmee de overeenkomst tot stand komt tussen de Opdrachtgever en Nextfocus aangaande de Fotoshoot;
 • Onder schriftelijk valt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail;
 • Offerte is een voorstel voor een Fotoshoot waar een Opdrachtgever akkoord op kan geven.

Toepassing

 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Opdracht, inclusief iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Nextfocus wordt gegeven, alsmede op alle rechtsbetrekkingen als gevolg daarvan of in verband daarmee, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken;
 • Nextfocus behoudt zich het recht voor onderhavige voorwaarden op ieder moment te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden zullen van toepassing zijn vanaf het moment dat de gewijzigde voorwaarden op de website van Nextfocus worden gepubliceerd, met dien verstande dat voor reeds gesloten overeenkomsten de voorwaarden blijven gelden die van kracht waren op de dag dat de Opdracht tot stand is gekomen.

Totstandkoming van de overeenkomst

 • Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Opdrachtgever een Opdracht via email bevestigt door een akkoord te geven op de Offerte.

Opdracht en uitvoering van de overeenkomst

 • Nextfocus levert de Fotografische werken af in de door Nextfocus gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij globale beeldoptimalisatie wordt toegepast op onder meer licht, kleur, contrast en uitsnede. Nabewerking hierbuiten is enkel na overleg met Nextfocus en kan extra kosten met zich meebrengen;
 • Op Nextfocus rust een inspanningsverplichting en geen resultaatverbintenis tot het behalen van een bepaald resultaat;
 • De omstandigheden waarin de Fotoshoot plaats zal vinden, zijn medebepalend voor de kwaliteit van het resultaat. Opdrachtgever dient in overleg met Nextfocus de omstandigheden voor de Fotoshoot zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen om de beste omstandigheden te creëren.

Wijziging en annulering van de opdracht

 • Nextfocus behoudt zich het recht om een Opdracht te weigeren indien na bevestiging van de Opdracht nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor Nextfocus onaanvaardbaar maken;
 • Wijzigingen in de Opdracht door de Opdrachtgever om welke reden dan ook en hangende de uitvoering van de Opdracht, komen voor rekening van de Opdrachtgever en zullen door Nextfocus slechts worden uitgevoerd na aparte offerte c.q. opdrachtbevestiging van meerkosten die door de Opdrachtgever voor akkoord is ondertekend en aan Nextfocus is geretourneerd;
 • Nextfocus behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de reservering of de reservering geheel te annuleren, indien hiertoe naar mening van Nextfocus gegronde redenen bestaan. Indien een Fotoshoot niet doorgaat of daarin wijzigingen moeten worden aangebracht, zal Nextfocus de Opdrachtgever hiervan zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk op de hoogte stellen. Indien Nextfocus besluit dat een Fotoshoot niet door kan gaan, zal Nextfocus contact met de Opdrachtgever opnemen om een nieuwe datum voor de Fotoshoot in te plannen. Indien de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van dit aanbod, zal Nextfocus gehouden zijn tot het restitueren van reeds betaalde bedragen in verband met de geannuleerde Fotoshoot. Nextfocus is in het geval van annulering van de Fotoshoot behoudens restitutie van reeds betaalde bedragen niet gehouden tot enige schadevergoeding;
 • Bij annulering door de Opdrachtgever tot 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip kan kosteloos worden geannuleerd;
 • Bij annulering door de Opdrachtgever binnen 48 uur vóór de afgesproken dag en tijdstip zal het volledige bedrag door Nextfocus in rekening worden gebracht;
 • Het is niet toegestaan onder invloed van drugs en/of alcohol deel te nemen aan de Fotoshoot. Indien dit wel het geval is, dan kan de persoon in kwestie van (verdere) deelname uitgesloten worden of de betreffende Fotoshoot kan in zijn geheel afgebroken worden. De betreffende Geportretteerde is in dat geval aansprakelijk voor alle schade die Nextfocus dientengevolge lijdt.

Prijzen, factuur en betaling

 • Alle prijzen zijn exclusief BTW en gelden per Fotoshoot en zijn inclusief alle voor de betreffende Fotoshoot benodigde handelingen en materialen, tenzij anders vermeld;
 • De betaling zal geschieden door middel van factuur die door Nextfocus digitaal naar de Opdrachtgever wordt verzonden.

Levering en producten

 • Fotografische werken worden geleverd in goed overleg en op een door beide Partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor risico van de Opdrachtgever;
 • Levering geschiedt niet eerder dan de betaling voor de betreffende dienst, bestanden of product is ontvangen.

Aansprakelijkheid en rechten van derden

 • Nextfocus is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie;
 • In alle gevallen van schade door onvoorziene omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte), is de aansprakelijkheid van Nextfocus beperkt tot het terugbetalen van door de klant reeds aan Nextfocus voldane bedragen of door het aanbieden van een alternatief;
 • Bij diefstal of plotseling (onverwachts) technisch falen van apparatuur gedurende de uitvoering van de opdracht, waaronder, maar niet beperkt tot, het verliezen of falen van computers, camera(s), geheugenkaarten of een ongeval zal de opdracht, voor zover mogelijk is, naar beste kunnen worden uitgevoerd en/of bewerkt. Nextfocus kan voor dergelijke onvoorzienbare omstandigheden niet in gebreke gesteld worden, noch vragen of eisen om vergoeding of schadeloosstelling;
 • De Opdrachtgever vrijwaart Nextfocus voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Nextfocus toerekenbaar is. Indien Nextfocus uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Nextfocus zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Nextfocus, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Nextfocus en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever;
 • De Opdrachtgever(s) die een Fotografisch werk openbaar maakt/ maken, is met uitsluiting van anderen verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van Geportretteerden en/of andere rechthebbenden. De Opdrachtgever vrijwaart Nextfocus van alle aanspraken hierop en verder.

Gebruik van fotografische werken door Nextfocus

 • De Opdrachtgever geeft toestemming aan Nextfocus om de gemaakte foto’s van de Opdrachtgever en de overige familieleden te gebruiken voor commerciële en zakelijke doeleinden op internet in de breedste zin des woords. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie;
 • Indien de Opdrachtgever/Geportretteerde uitdrukkelijk niet wil dat de gemaakte foto’s van hem/haar of van leden van het gezin/familie gebruikt worden voor promotiedoeleinden zoals hierboven beschreven, dan dient de Opdrachtgever/Geportretteerde dit voorafgaand aan de overeenkomst schriftelijk kenbaar te maken aan Nextfocus;
 • Nextfocus kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het (ongeoorloofd) gebruik van foto’s door derden, wanneer foto’s bijvoorbeeld gekopieerd zijn van het internet.

Technische problemen

 • Nextfocus zal alle redelijke maatregelen treffen om de risico’s op technische problemen zoveel mogelijk te beperken en werkt met de professionele apparatuur. Nextfocus is niet aansprakelijk voor het niet leveren van alle fotomateriaal, bijvoorbeeld door het ontbreken van een file, of een mislukte opname. Bij technische problemen en onmacht is Nextfocus niet aansprakelijk voor eventueel geleden schade en/of gemaakte kosten.

Rechtskeuze

 • Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht, ook indien aan een overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft;
 • Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 • In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend;
 • Nextfocus houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen;
 • Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Bedrijfsgegevens

 • Naam: Nextfocus Photography
 • Kvk nummer: 28059034
 • BTW nummer: 804916342B02
 • Adres: Langegracht 70 | 2312 NV | Leiden
 • Telefoon: 06 51603963
 • Email: letsshoot@nextfocusphotography.com

Privacy Policy

Als bezoeker en klant van Nextfocus Photography (hierna Nextfocus) heeft u recht op een zorgvuldige bescherming van uw persoonlijke gegevens. Om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen is dit privacybeleid opgesteld. In dit privacybeleid is te lezen hoe en wanneer Nextfocus Photography uw gegevens verwerkt en registreert.

Uw gegevens

 • Uw gegevens worden door u zelf verstrekt of worden door ons voor zover nodig op basis van uw gegevens ingevuld;
 • De verwerking van persoonsgegevens voldoet aan rechtmatige grondslagen en aan richtlijnen zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt ten minste in dat Nextfocus passende technische en organisatorische maatregelen neemt om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

De gegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam;
 • E-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die door u actief worden verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Gebruik van uw gegevens

 • Nextfocus respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld;
 • Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend voor onze dienstverlening en informatieverstrekking;
 • Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend met uw toestemming;
 • Nextfocus zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen;
 • Nextfocus heeft uw naam- en adresgegevens (inclusief e-mailadres en telefoonnummer) nodig om zaken met elkaar te doen. Deze gegevens gebruiken wij om uw bestellingen en facturen op de juiste manier te adresseren en u op de hoogte te houden van uw bestellingen en andere relevante correspondentie;
 • Nextfocus zal u alleen emails sturen die betrekking hebben op onze dienstverlening naar u toe.

Recht op inzage

 • Indien u wilt weten welke gegevens wij registreren, dan kunt u contact met ons opnemen. Nextfocus zal u zo snel mogelijk laten zien welke gegevens wij hebben opgeslagen over u;
 • U heeft ten allen tijde de mogelijkheid deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Recht op verwijdering

 • Indien u geen prijs stelt op communicatie met ons, indien onze samenwerking wordt beëindigd of als u zelf gebruik maakt van het recht om vergeten te worden, dan zullen wij uw gegevens op verzoek per direct verwijderen.

Bewaren van uw gegevens

 • Nextfocus bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld.

Cookies en gegevensverzameling

 • Nextfocus gebruikt alleen technische en functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren;
 • Onze cookies geven geen informatie met betrekking tot persoonsidentificatie en dienen puur ter analyse;
 • U kunt u browser zo instellen dat u tijdens het bezoeken van Nextfocus geen cookies ontvangt. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Beveiliging

 • De website van Nextfocus wordt beveiligd met SSL;
 • Nextfocus neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Indien het vermoeden ontstaat dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, dan kunt u contact met ons opnemen via letsshoot@nextfocusphotography.com.